For næringslivet og folk flest

Illustrasjonsfoto

Vi er klare til å bistå deg!
Fana Advokatkontor yter juridisk bistand innen mange fagområder, blant annet:

Kontraktsrett

Kontrakter og avtaler er sentrale både i dagligliv og forretningsliv. Vi har lang erfaring med utarbeidelse av kontrakter innen en rekke områder og konfliktløsning i forbindelse med tvist ved gjennomføring av kontrakter.

Forhandlinger

Forhandlingsbistand innen mange områder, feks. arbeidsforhold, nabotvister, håndverkstjenesteavtaler, omsetning av bolig, bil, båt, fiskefartøyer og fiskekvoter, kjøp og salg av virksomheter/selskap, m.m

Selskapsrett

Vi tilbyr tjenester for selskaper, blant annet knyttet til salg og oppkjøp, strategi, styrearbeid og rådgivning knyttet til drift og formelle myndighetspålagte krav.

Arbeidsrett

Vi bistår deg enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Oppsigelse og nedbemanning, ansettelsesavtaler, arbeidsinstrukser, personalsaker, myndighetspålagte krav til arbeidsplassen osv.

Eiendomsmegling

Vi er eiendomsmegler og rådgiver i forbindelse med omsetning av fast eiendom. Forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter og dokumenter, tinglysing, sletting av dokumenter, samt den økonomiske oppgjørsfunksjonen.

Fiskerirett

Tjenester knyttet til salg og oppkjøp (deri megling), strategi, styrearbeid og rådgivning knyttet til drift og formelle myndighetspålagte krav. Likeså bistår vi i forhold som berører sanksjoner og straff fra de mange involverte myndigheter.

Sjørett

Omfatter mange ulike typer reguleringer knyttet til sjøfart. Regler om avtaler og kontrakter i sjøfartsforhold, navigasjon, berging, transport og befraktning. Rettsforhold knyttet til skip, rederier og skipsfart er også aktuelle for sjøretten.

Boligrett

Mange kommer i befatning med leiekontrakter, sameieavtaler og lignende i forbindelse med leilighet de disponerer. Vi bistår både med utarbeidelse, kontroll og tvisteløsning i forbindelse med slike kontrakter.

Arv og skifte

Vi bistår med opprettelse av testamenter, planlegging av generasjonsskifte ved overføring av eiendom og verdier som arveforskudd, samt rådgivning ved arv og gjennomføring av arveoppgjør.

Erstatningsrett

En problemstilling som ofte oppstår både for private og næringsdrivende. Det kan være erstatning knyttet til mislighold av kontrakt, personskadeerstatning, skade på eiendom og ting eller erstatningskrav som fremmes overfor forsikringsselskap.

Familierett

Opprette samboeravtale eller ektepakt? Rådgivning vedrørende formuesforhold? Vurderes oppløsning av ekteskap eller samboerforhold? Vi har lang erfaring med familierådgivning og økonomisk oppgjør.

Plan og Bygningsrett

Har du behov for bistand knyttet til tomtedeling, seksjonering, byggesøknader, klage på byggetillatelse og annet? Vi tilbyr vår erfaring også på dette området.